Hakkımızda

HAKKIMIZDA

İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi, 2022 yılından itibaren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü tarafından her yıl Haziran ve Aralık aylarında elektronik olarak yılda en az 2 kez yayımlanan uluslararası hakemli, bilimsel bir dergidir.

AMAÇ:

Dergi, İşletme ve Girişimcilik alanlarında yayınladığı özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel teorik ve uygulamalı çalışmalar ile alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

KAPSAM:

Dergi, İşletme ve girişimcilik alanlarında özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel araştırma makaleleri yayınlamaktadır.

Dergisi’nin yayın kapsamında;
Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Giri
şimcilik, Muhasebe, Finansman, Bankacılık, Uluslararası İşletmecilik, Sayısal Yöntemler, Ticaret hukuku ve Kooperatifçilik gibi İşletme ve girişimcilik alt bilim dalları ile ilgili teorik ve uygulamalı bilimsel çalışmalar yer almaktadır.

YAYIN SIKLIĞI:

Dergimiz, her yıl Haziran ve Aralık  aylarında olmak üzere yılda en az 2  kez  yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir.

ÜCRET POLİTİKASI:

İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi,  makalelerin gönderim, değerlendirme ve yayınlanma olmak üzere hiçbir aşamasında ücret talep etmez. Yazarlar dergiye gönderdikleri çalışmalar için makale işlem ücreti ödemezler. Yayınlanan tüm makalelere http://j-ber.net adresinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Derginin tüm giderleri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü tarafından karşılanmaktadır.

YAYIN İLKELERİ:
 • Dergiye işletme ve girişimcilik bilimi ve alt bilim dalları ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan bilimsel ve özgün makaleler gönderilebilir.
 • Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olmalıdır.
 • Makaleler yazım kurallarımıza uygun bir şekilde hazırlanarak kaynakçalar dahil eksiksiz olarak yüklenmeli ve info@j-ber.net adresine gönderilmelidir.
 • Yazım yanlışlarının çok fazla olması ve bilimsellik şartlarına uyulmaması makalenin geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.
 • Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, ilk olarak Yayın Komisyonumuzun ön değerlendirmesinden geçmektedir. Daha sonra içerik ve biçim açısından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilmektedir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara ve makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmemektedir (Kör Hakemlik).
 • Hakemlerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, yazardan düzeltme istenmesine ya da makalenin geri çevrilmesine karar verilecektir.
 • Dergide yayımlanan makalelerdeki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk makalenin yazarına aittir.
 • Dergide yayımlanan makalelerin her hakkı saklıdır. Derginin ismi olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz.
 • Dergide yayımlanan makalelerin yazarlarına nakit olarak telif ücreti ödenmez. 

 • Yayın ilkelerine uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

YAYIN DİLİ:

Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olmalıdır. Gönderilen çalışmalar tam metin dilinin (Türkçe ve İngilizce) dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alanyazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olmalıdır. Çalışmalar yabancı kelimelerden arındırılmış temiz ve akıcı bir dille yazılmalıdır.

DERGİNİN BÖLÜMLERİ:

Dergide sadece Özgün Araştırma Makaleleri yayınlanır. Konferans Bildirileri için sadece Özet yayınlanan bildiriler değerlendirmeye alınır. Tam Metin Bildiriler değerlendirmeye alınmaz.

KÖR HAKEMLİK VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Kör hakemlik, bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların nesnel (objektif) bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmaktadır ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisine gönderilen tüm makaleler aşağıda belirtilen aşamalara göre körleme yoluyla değerlendirilmektedir.

 

Dergiye Gönderilen Makalelerin Değerlendirme Süreci şu şekildedir:

 1. Gönderilen yazılar; amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editör ve/veya yayın kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir. Dergi editörlerince ön kontrol aşamasından geçen makaleyi değerlendirmek üzere iki hakem belirlenir.
 2. Yayın ve yazım ilkelerine uygun olan yazılar, bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere, sahasında eser ve çalışmalarıyla tanınan iki hakeme, yazarının ismi belirtilmeksizin (kör hakemlik) gönderilir.
 3. Genel olarak hakemin 15 günlük bir zaman diliminde hakemlik görevini kabul edip etmeme zamanı vardır. Hakemlik görevini kabul eden hakeme, makaleyi değerlendirmek için 30 günlük süre verilir. Bu genel durumun yanında, sisteme yüklenen makalelerin değerlendirilmesi süreci mümkün olduğunca hızlandırılır. 
 4. İki hakemin de "Yayınlanması Uygundur" şeklinde görüş bildirmesi halinde yazı en kısa sürede Yayın Kurulunun belirleyeceği cilt ve sayıda yayımlanır.
 5. İki hakemin de "Yayınlanması Uygun Değildir" şeklinde görüş bildirmesi halinde ise yazı dergide yayımlanmaz.
 6. Yazının yayımlanması hakkında hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, yazı üçüncü bir hakeme gönderilir; yazının yayımlanmasında üçüncü hakemin raporu belirleyici olur.
 7. Yazılar yayınlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazarlar, hakemlerce düzeltme istenmesi durumunda gönderdikleri yazı ile ilgili hakemlerin eleştiri ve önerilerini dikkate almak zorundadır.
 8. Düzeltilmiş metni belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerek görülmesi halinde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Hakemlerin kimlikleri hakkında yazarlara, makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez (Kör Hakemlik). Hakem raporları saklanmak üzere arşive konulur.
KÖRLEME HAKEMLİK TÜRÜ

İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi, makalelerin değerlendirme sürecinde çift kör hakemli değerlendirme (double-blind review) sistemi uygulanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

Gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda hakemlere, makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında ise yazar(lar)a bilgi verilmez. Hakem raporları gizlidir ve beş yıl süreyle saklanır. Hakemlerden olumlu rapor alamayan makaleler yayımlanmaz ve yazar(lar)ına geri verilmez; bu konuda idarî ve adlî sorumluluk kabul edilmez. Hakemler tarafından düzeltme istenen makaleler ise, gerekli değişiklikler için yazar(lar)ına gönderilir. Yazarlar, hakemlerin ve editörün istek, öneri ve uyarılarını dikkate alırlar; ancak katılmadıkları hususlara ve hakem kararlarına gerekçelerini belirtmek kaydıyla itiraz edebilirler. Bu durumda başka bir hakemin görüşüne başvurulur. Hakem raporlarından birinin olumlu, diğerinin olumsuz olduğu durumlarda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Düzeltilmiş metni, belirtilen süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Editör/Editörler, dizinleme kriterleri gereğince, yayımlanacak yazılarda esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler yapma yetkisine sahiptir. Hakem görüşleri editörlere son kararı vermede sadece görüş belirtir. Son karar editörlere aittir.

İLK DEĞERLENDİRME SÜRECİ

İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisine gönderilen makaleler ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Uygun bulunan makaleler değerlendirmeleri için iki hakeme gönderilir.

HAKEMLENDİRME SÜRECİ

Makaleler içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre hakemlendirilir. Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadır.

HAKEM RAPORLARI

Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların; özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve literatür açısından incelenmesine dayanmaktadır.

HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 1 aydır. Hakemlerin verilen sürede geri dönüş yapmaması halinde ilgili makaleye yeni hakem atanır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından düzeltme raporu doğrultusunda 1 ay içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir.

MİZANPAJ VE DİZGİ İŞLEMLERİ

İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi makalelerin şekilsel bütünlüğü, okunabilirliği ve standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile baskı biçimini zorunlu kılar. Bu bağlamda kaynakça düzenlemesi tamamlanan çalışmaların sayfa düzeni ve dizgisi yayın kurulunun uygun bulduğu bir firma tarafından gerçekleştirilir. Sayfa düzeni ve baskı kopyasının hazırlanmasına ilişkin maddi sorumluluk yazar(lar)a aittir.

DOI NUMARASININ VERİLMESİ

Digital Object Identifier (DOI) elektronik ortamda yayınlanan her çalışmanın tanımlanmasına ve erişilmesine olanak sağlayan benzersiz bir erişim numarasıdır. İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisinde yayınlanan her makale için DOI numarası verilmesi zorunludur. Kabul aşamasından sonra baskı hali hazırlanan makalelere yayın kurulu tarafından DOI numarası verilir.

İNTİHAL POLİTİKASI

Yayınlanması için dergiye gönderilen her makale değerlendirme sürecine alınmadan önce intihal konusunda yazar/lar tarafından kontrol edilir. Bu konuda iThenticate kullanılarak diğer makalelerle örtüşen örnekler tespit edilir.

AÇIK ERİŞİM:

İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi; bilimsel araştırmaların insanlığa ücretsiz sunulmasını, bilginin küresel paylaşımını arttıracağı ilkesini benimsediğinden, açık erişim sağlamaktadır.

Bununla birlikte dergide yayınlanan makaleler, bilimsel etik ve kurallara uygun olarak atıf yapılması şartıyla, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için dergiden yazılı izin alınması gereklidir.

Dergimizde yayımlanan çalışmaların tamamı tüm ekleriyle birlikte dergimiz arşivinde (https://j-ber.net) ücretsiz ve sürekli erişime açıktır.

* Yazarlardan makaleler için başvuru ve değerlendirme ücreti alınmaz.

ERKEN GÖRÜNÜM

İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi, güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken görünümde yayınlanır. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayınlanacak son sürüm olmayabilir. Son yayınlanacak halinde çalışmalarda küçük düzenlemeler yapılabilir.

DİL DÜZENLEMESİ

İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi'e gönderilen çalışmaların tam metin dilinin (Türkçe ve İngilizce) dil bilgisi kurallarına ve bilimsel alanyazınına uygun, sade ve açık bir dil kalitesine sahip olması gerekir. Çalışmalar yabancı kelimelerden arındırılmış temiz ve akıcı bir dille yazılmalıdır. Bu kapsamda çalışmaların değerlendirme için gönderilmeden önce redakte edilmiş olması, yayın süreçlerinin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır.

Dergi Yayın kurulu, gönderilen çalışmaların değerlendirme süreçlerinde veya kabul aşamasından sonra dil redaksiyon hizmeti alınmasını talep edebilir. Dil redaksiyon hizmeti alınması talep edilen çalışmanın yazar(lar)ı aşağıda önerilen firmaların birinden hizmet alarak, redaksiyona ilişkin belgeyi yayın kuruluna sunmalıdır.

Elsevier Dil Servisi, http://webshop.elsevier.com/languageservices/

Editage, http://www.editage.com/

Enago, http://www.enago.com/

GİZLİLİK BEYANI:

İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi dergi yönetim sistemine girilen isim ve elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler, yalnızca bu derginin bilimsel amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu bilgiler başka bir amaç veya bölüm için kullanılmayacak olup, üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

ARŞİVLEME:

İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi'nde yayınlan tüm makalelere ait üst veriler ve tam metinler PDF formatında 3. parti bulut bir sunucuda erişime kapalı bir şekilde saklanır. Ayrıca TÜBİTAK ULAKBİM Veritabanı aracılığıyla tüm makaleler PDF formatında ULAKBİM sunucularında saklanmakta ve sunulmaktadır.