Yayın İlkeleri

Yazım Kuralları
İNTİHAL ENGELLEME

İşletme Ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi yayın etiği gereği, dergiye gönderilen tüm makaleler, hakem değerlendirmesine sunulmadan önce Ithenticate ya da Turnitin programı ile benzerlik taramasından geçirilir. Benzerlik oranı olarak üst sınır %20'tir.

Benzerlik raporunun %20'ten yüksek çıkması durumunda makale:

1- Editör tarafından düzenleme için yazara gönderilebilir.

2- Editör tarafından ret işlemi gerçekleştirilebilir.

3- Değerlendirilmek üzere yayın kuruluna gönderilebilir.

Her çalışmanın yazılımlar aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve yayın kurulu için raporlaştırılır. Yayın kurulu her çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma yazarlara iade edilebilir.

YAZIM KURALLARI

İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisine gönderilecek makalelerde, yazarların aşağıda belirtilen ilke ve kurallara uymaları gerekmektedir.

Belirtilen ilke ve kurallara uygun olarak hazırlanmayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayabilir ya da bu sürecin herhangi bir aşamasında değerlendirme dışında bırakılabilir.

Örnek Word Şablonu indirmek için  tıklayınız (Alternatif indirme linki) Bu word şablonu derginin tam formatıdır. Makalenizi bu formata getirdikten sonra sisteme yükleyiniz.

İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları:

 1.  Makaleler “Office Word” programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır.
 2.  Makalelerin uzunluğu dergi formatında olup, 20 sayfayı geçmemelidir.
 3.  Sayfa düzeni; Sol:  2 cm, Sağ: 2 cm, Üst: 2 cm ve Alt: 2 cm olmalıdır.
 4.  Makaleler 12 punto ve “Times New Roman” karakteri ile tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.
 5. Paragraflarda başlangıç girintisi (ilk satır 1 cm) olmalıdır, paragraftan önce ve sonra ise 6nk boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmamalıdır.
 6. Makalenin ilk sayfasında 14 punto olarak Türkçe ve İngilizce başlık, 11 punto olarak 200 kelimeyi geçmeyecek Türkçe ve İngilizce özet ile en az 3 - en fazla ise 5 tane olmak üzere Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler bulunmalıdır.
 7.  Yazarın ad ve soyadı 12 punto olarak makale başlığının sağ altında sağa yaslı belirtilmelidir. Yazar ad soyadına dipnot verilerek, 10 punto karakter ile yazarın unvanı, görev yeri, e-mail adresi ve ORCID numarası sayfa altında gösterilmelidir.
 8.  Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar 12 punto kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana başlıkların ve alt başlıkların ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Başlıklarından önce 1 satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır.
 9.  Makale içindeki tüm tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde, sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her tablo ve şekil için bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo ise üstünde, şekil ise altında ve sayfaya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 12 punto olarak yer almalıdır. Tablo ve şekil içindeki metin 9-11 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını aşmayacak şekilde) uygun olmalıdır. Örnek: Tablo 3: İhracat Verileri
 10. Atıf-Kaynak Gösterme APA 7 stilinde olmalıdır.

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

APA 7. Sürümde (2020) Dikkat çeken Güncellemeler (APA 7 Yenilikler için Bkz. https://www.scribbr.com/apa-style/apa-seventh-edition-changes/)

 • Üç veya daha fazla yazarlı çalışmalar için ilk atıfta tümünün soy isminin yer alması şartı kaldırılmıştır. Bunun yerine ilk yazar soy ismi vd. yazılır.
 • Kaynakçada 7 yazara kadar bilgiler veriliyordu. Artık 20 yazara kadar yazar soyadları ve baş harfleri verilebilmektedir.
 • Kaynakçada, kitapların yayın yeri şartı kaldırılmıştır.
 •  adresinden alınmıştır ifadesi kaldırılmıştır. Doğrudan web adresi yazılır.
 • Elektronik kitaplar için kaynakçada kullanılan [e-kitap sürümü, kindle vb.] ifadeler kaldırılmıştır.
 • Önce DOI etiketi yazılıyordu. Şimdi bu etiket gerekli görülmüyor. Diğer URL bağlantıları gibi yazılıyor.
 • İnsan gruplarını tanımlarken, sıfatlar yerine isim kullanılması önerilir.    

          Fakir insanlar. Bunun yerine yoksulluk içinde yaşayan insanlar.

 • Geniş kategoriler yerine, daha alakalı ve spesifik olan tam yaş aralıkları kullanılmalı.

          65 yaş üstü insanlar. Bunun yerine; 65-75 yaş aralığındaki insanlar kullanılmalı.

Aşağıdaki Atıf ve Kaynakça bilgilerini PDF olarak indirmek için tıklayınız.

Metin İçinde Kaynaklara Atıf
Tek Eser ve Tek Yazar ise:

 1. Kurnaz’ın (2012) elde ettiği bulgulara göre
 2.  …olduğu sonucuna varmıştır (Kurnaz, 2012: 105).
 3. 2012de, Kurnaz’ın üniversite öğrencileri üzerine yapmış olduğu çalışma (bu yöntemi, eğer diğer kaynaklar ile karışmayacaksa öyle kullanınız).

Tek Eser ve Birden Fazla Yazar ise:

 1. APA 6’da var olan ilk atıfta tüm yazarların soy isminin yer alması APA 7’de kaldırılmıştır. Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalar ilk atıftan itibaren aşağıdaki gibi kullanılır.
 2. Kayabaşı vd. (2015) yapmış oldukları çalışmada
 3. Üstte kullanılan atıf, aynı paragraf içinde tekrar kullanılacak ise yıl göstermeye gerek yoktur.
 4. Kayabaşı vd. elde ettikleri bu sonuçları tabloda göstermişlerdir.
 5. Eğer çoklu yazarlar için vd. kullanıldığında kaynakların karışma durumu varsa aşağıdaki gibi karışmayı önleyecek sayıda yazarın soy adını yazınız.

Aşağıdaki iki atıfa dikkat ediniz. İki atıf da birbirinden farklı çalışmalar olmasına karşın aynı izlenimi yaratmaktadır.

    Kayabaşı vd. (2020) yaptıkları çalışmada (Buradaki atıf şu kişilerin çalışmasınadır: Kayabaşı, Kaya, Kurnaz, Özkan (2020))
    Kayabaşı vd. (2020) yaptıkları çalışmada (Buradaki atıf ise şu kişilerin çalışmasınadır: Kayabaşı, Kaya, Kaplan, Marangoz (2020))

Bu karışıklığı ortadan kaldırmak için, soyadı benzerlikleri ortadan kalkana kadar soyadları arada virgül ile yazılmalı, daha sonra vd. ile tarih konmalıdır.
    Kayabaşı, Kaya, Kurnaz vd. (2020) yaptıkları çalışmada
    Kayabaşı, Kaya, Kaplan vd. (2020) yaptıkları çalışmada

Yazar Olarak Grup İsimleri Kullanılacak ise (Devlet daireleri, enstitüler, üniversiteler, dernekler vb.):

 1. Kısaltma ile tanınanlar:

Metin içindeki ilk atıfta:

         Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK, 2021) enflasyon verilerine göre

         Ya da

         2021 yılı Ocak ayı işsizlik oranı %12,2 seviyesinde gerçekleşti (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2021).

   Metin içindeki sonraki atıf(larda):

         TÜİK (2021) enflasyon verilerine göre…

         Ya da

         2021 yılı Ocak ayı işsizlik oranı %12,2 seviyesinde gerçekleşti (TÜİK, 2021).

 1.  Kısaltma Kullanılmadan:

Metin içindeki ilk atıfta:
     Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (2021) yaptı
ğı yazılı açıklamada
     Ya da
     …yazılı bir açıklama payla
ştı (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 2021).

Metin içindeki sonraki atıf(larda):
      Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (2021) konuya başka açıdan yaklaşarak
      Ya da
      yazılı bir açıklama paylaştı (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 2021).

Aynı Parantez (Ayraç) içinde İki veya Daha Fazla Eser Belirtme

 1. Aynı yazarın aynı zamanda yazılmış iki veya daha fazla eserine atıf:

     …sektörün rekabet gücü ayrıntılı anlatılmıştır (Kayabaşı, 2010, 2015) (Yazarların soyadları bir kez yazılır. Sonra her eser için sadece tarih verilir)
     Ya da
    …sektörün rekabet gücü ayrıntılı anlatılmı
ştır (Kayabaşı, 2020a, 2020b) (Yazarların soy ismi bir kere yazılır. Yıl aynen tekrar eder ve yıla a, b, c şeklinde ekleme yapılır)

 1. Aynı parantez içinde farklı yazarlara atıf:

     …şeklinde tanımlanmaktadır (Kaya, 2015; Kayabaşı, 2019) (Parantez içi, ilk yazarın soyadına göre sıralanmalıdır).

Eğer bir kaynak daha önemli ancak diğerinin de önemli olduğu vurgulanmak isteniyorsa;

     …şeklinde tanımlanmaktadır (Kaya, 2015; ayrıca bkz. Kurnaz, 2020; Kayabaşı, 2019).

İkincil Kaynaklar (Aktaran Kullanımı)

Çalışmada birincil kaynak kullanmak esastır. Ancak bazı güçlükler nedeniyle orijinal kaynağa ulaşılamamışsa, metin içinde orijinal kaynakla beraber ikincil kaynak verilir. Ancak kaynakça listesinde ikincil kaynak gösterilirken, orijinal kaynak gösterilmez.

Örneğin; Kayabaşı’nın bir yazısı Kurnaz’ın çalışmasında geçiyorsa ve Kayabaşı’ın eserine (basımı durmuş, kullanılmıyor, anlaşılamayan bir dilde vb. nedenlerden dolayı) ulaşılamadıysa, aşağıdaki gibi atıf yapılır ve sadece Kurnaz kaynakça listesine eklenir.

Metin için gösterim:

    …şeklinde ifade edilmiştir (Kayabaşı, 2012; akt. Kurnaz, 2015).

    Kayabaşı (akt. Kurnaz, 2015) yaptığı çalışmada (yıl bilinmiyor ise).

Klasik Eserler (kutsal kitaplar, çok eski eserler)

Basım tarihi söz konusu olmayan eserlerde kaynakça listesi oluşturmaya da gerek yoktur. Sadece metin içinde ilk atıfta belirtilmelidir.

   …konu dile getirilmiştir (Kuran-ı Kerim 5:3-4)

   …konu dile getirilmiştir (Buhari, Es-Sahih, iman 1)

KAYNAKÇA LİSTESİ

A. SÜRELİ YAYINLAR (Dergi, Popüler Dergi, Gazete vb.)
Genel kaynak
ça biçimi

Kayabaşı, K. ve Kaya, E. (2020). Makalenin başlığı. Süreli Yayının İsmi, cilt(sayı), 10-11.

Örnek:

Kayabaşı, K. ve Kaya, E. (2020). Türkiyenin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisii İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 10-11. https://doi.org/10.25204/İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi.834547

 1. DOI Numarası Olan Dergi Makalesi

Tek Yazar

Kayabaşı, K. (2020). Türkiyenin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisii İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 10-11. https://doi.org/10.25204/İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi.835487

İki Yazar

Kayabaşı, K. ve Kaya, E. (2020). Türkiyenin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisii İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 10-11. https://doi.org/10.25204/İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi.835487

Üç ve daha fazla Yazar

Kayabaşı, K., Kaya, E., Kurnaz, H.M. ve Özkan, Ö. (2020). Türkiyenin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisii İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 10-11. https://doi.org/10.25204/İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi.835487

 1. DOI Numarası Olmayan Dergi Makalesi

DOI Numarası yoksa ve kaynak çevrim içi alındıysa

Kayabaşı, K. (2020). Türkiyenin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisii İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 10-11. https://dergipark.org.tr/tr/pub/İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi

 1. DOI Numarası Olan Makalenin Erken Görünüm Yayımı (Online First)

Kayabaşı, K. (2020). Türkiyenin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisii İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi. Erken çevrimiçi yayın. https://doi.org/10.25204/İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi.835487

 1. Haber Makalesi

Yazarı Belli Olan Haber Makalesi;

Çakır, M. (2021, 4 Nisan). Memurlar fakirleşiyor. Cumhuriyet. s. 11.

Yazarı Belirtilmemiş Haber Makalesi;

Küresel piyasalar Nisan’a pozitif başladı. (2021, 3 Nisan). Radikal. https://radikal.com.tr/tr/pub/buyume
          Metin içinde atıfta kısa başlık tırnak içinde gösterilmelidir: (Küresel piyasalar Nisana, 2021).

Çevrimiçi Haber Makalesi;

Gürcanlı, Z. (2021, 3 Nisan). Türkiye'nin Orta Doğuda yapamadığını, Çin yapıyor!. Dünya. https://www.dunya.com/kose-yazisi/turkiyenin-orta-doguda-yapamadigini-cin-yapiyor/616666

 1. Özetin Kaynak Olarak Gösterilmesi

Orijinal kaynaktan alındı ise;

Kayabaşı, K. (2020). Türkiye’nin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü [Özet]. İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisii İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 10-11.

İkincil bir kaynaktan alındı ise;

Kayabaşı, K. (2020). Türkiyenin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisii İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 10-11. Özet Dergipark Veri Tabanı’ndan alınmıştır.


B. KİTAP VE KİTAP BÖLÜMLERİ

Kitabın Tamamı için Kaynak Biçimi

Kayabaşı, K., ve Kaya, E. (2020). Uluslararası ticarette rekabet stratejileri. Seçkin Yayıncılık.

Kitap Bölümü için Kaynak Biçimi

Kayabaşı, K., ve Kaya, E. (2020). Türkiyenin AB pazarındaki tekstil sektörü ihracat rekabet gücü. H.M. Kurnaz ve Ö. Özkan (Ed.), Uluslararası ticarette rekabet stratejileri içinde (s. 56-70). Seçkin Yayıncılık.

Tümü Düzenlenmiş Kitap için Kaynak Biçimi (Whole edited book)

Kaya, E. ve Kurnaz, H.M. (Ed.) (2020). Rekabet Stratejileri. Seçkin Yayıncılık.
Basılı Kitabın Elektronik Sürümü

DOI yoksa:

Kayabaşı, K., ve Kaya, E. (2020). Uluslararası ticarette rekabet stratejileri. https://ebookstore.org.tr/tr/pub/İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi

DOI varsa:

Kayabaşı, K., ve Kaya, E. (2020). Uluslararası ticarette rekabet stratejileri. https://doi.org/10.25204/İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi.835487

Sadece çevrimiçi yayınlandı ise:

Kayabaşı, K., ve Kaya, E. (2020). Uluslararası ticarette rekabet stratejileri. https://dergipark.org.tr/tr/pub/İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi
Çok Ciltli ve Yeniden Düzenlenip Basılmı
ş Kitaplar
Kurnaz, H.M. (2000-2011).
 İşletme Bilimlerine Giriş (Cilt 1-2). İletişim Yayınevi.

C. SEMPOZYUM VE B
İLDİRİLER

Basılmış konferans kitabında bildiriler (Editörlü)

Kaya, E. (2020, 15-17 Nisan). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik algıları. H.M. Kurnaz (Ed.), 3. Uluslararası Girişimcilik Sempozyumu içinde (s. 5060). İletişim Yayınevi.

Basılmış konferans kitabında bildiriler (Editörü olmayan)

Kaya, E. (2020, 15-17 Nisan). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik algıları. 3. Uluslararası Girişimcilik Sempozyumu içinde (s. 5060). Muğla, Türkiye. https://doi.org/10.25204/İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi.835487

Çevrimiçi Kitap olarak yayımlanmış bildiriler (Editörlü)

Kaya, E. (2020, 15-17 Nisan). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik algıları. H.M. Kurnaz (Ed.), 3. Uluslararası Girişimcilik Sempozyumu içinde (s. 5060). Muğla, Türkiye. https://dergipark.org.tr/tr/pub/İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi

Çevrimiçi Kitap olarak yayımlanmış bildiriler (Editörü olmayan)

Kaya, E. (2020, 15-17 Nisan). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik algıları. 3. Uluslararası Girişimcilik Sempozyumu içinde (s. 5060). Muğla, Türkiye. https://dergipark.org.tr/tr/pub/İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi

Konferans sunumu

Kaya, E. (2020, 15-17 Nisan). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik algıları [Konferans sunumu]. 3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Muğla, Türkiye. Varsa https://ugk2020.org.tr/tr/pub/video

Konferans sunumunun yalnızca özetini belirtmek için

Kaya, E. (2020, 15-17 Nisan). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik algıları [Konferans sunumu özeti]. 3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Muğla, Türkiye. https://dergipark.org.tr/tr/pub/İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi

D. DOKTORA VE Y
ÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Yayımlanmamış Tez

Kurnaz, H.M. (2011). Girişimcilik eğitiminin Türkiyedeki uygulamaları (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kütahya Dumlupınar.

Yayımlanmış Tez

Kurnaz, H.M. (2011). Girişimcilik eğitiminin Türkiyedeki uygulamaları. İletişim Yayınevi.

Kurumsal bir veri tabanından alınan tez

Kurnaz, H.M. (2011). Girişimcilik eğitiminin Türkiyedeki uygulamaları (Doktora tezi). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütüphanesi. http://kutuphane.dpu.edu.tr/

E. İNTERNET KAYNAKLARI

(Bkz. https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/webpage-website-references#4)

Devlet Kurumları, Organizasyonlar için;

Türkiye İstatistik Kurumu. (2021, 12 Nisan). İşgücü İstatistikleri, Şubat 2021. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=%C4%B0%C5%9Fg%C3%BCc%C3%BC-%C4%B0statistikleri-%C5%9Eubat-2021-37487&dil=1

  Metin içinde

        Parantez içinde alıntı : ...veriler elde edilmiştir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2021).

        Anlatı şeklinde alıntı : Türkiye İstatistik Kurumu (2021) açıkladığı....

Haber Web Sitesi

Gürcanlı, Z. (2021, 3 Nisan). Türkiye'nin Orta Doğuda yapamadığını, Çin yapıyor!. Dünya. https://www.dunya.com/kose-yazisi/turkiyenin-orta-doguda-yapamadigini-cin-yapiyor/616666

    Metin içinde:

        Parantez içinde alıntı : ...değinmiştir (Gürcanlı, 2021).

    Anlatı şeklinde alıntı : Gürcanlı (2021) şu konuya özellikle...

APA stilinde aradığınız atıf/kaynakça biçimi ve daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılardan yardım alabilirsiniz.

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide

https://www.scribbr.com/apa-citation-generator/

TELİF HAKKI DEVRİ

Yayınlanmak üzere İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır.

Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi Dergisi'ne devretmek zorundadır. İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu makalenin yayımlanması konusunda yetkili kılınır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır;

 • Patent hakları,
 • Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş haklar,
 • Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı,
 • Yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı,
 • Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel web sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı.
 • İşletme Ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi'ne çalışma gönderecek yazarlar, "Yayın Hakları Devir Sözleşmesi" (Alternatif indirme linki) belgesini doldurmalıdır. Yazar(lar) doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form taranarak sistem üzerinden yüklenmelidir. Aynı zamanda ıslak imzalı formu basılı olarak "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi Merkez/Kütahya " adresine "Prof. Dr. Niyazi KURNAZ" adına posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Telif Hakkı Devir Formunu iletmeyen yazarların çalışmaları yayınlanmaz.
ETİK KURUL İZNİ HAKKINDA

2020 yılından itibaren TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri güncellenmiş olup, özellikle bilimsel araştırmalarda olması gereken etik kurul izni ile ilgili maddeler detaylandırılmıştır. Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.

Dergimize çalışmanızı yüklerken, makale dosyanızla birlikte, Etik Kurul Belgenizi de yüklemeniz gerekmektedir. Çalışmanız etik kurul izni gerektiren çalışma grubunda yer almıyor ise bu durumu belirten beyan formunu (Alternatif link) imzalamanız ve ilgili durumu makale metninizde de belirtmeniz gerekmektedir.

Etik Kurul İzni Gerektiren Araştırmalar

Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,

İnsan ve hayvanların (materyal/ veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Etik Kurul İzni İle İlgili Önemli Bilgiler

Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu"nun alındığının belirtilmesi,

Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

· Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun

belirtilmesi,

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/ doktora çalışmalarından üretilmiş ( makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda

bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurullara başvurabilmektedir.

Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izni ve / veya yasal / özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin

alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.

Çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklarasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.

Etik Kurul İzni Gerektiren ve Yayına Kabul Edilen Çalışmalar

Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde verilmeli ve ayrıca makalenin ilk/son sayfasında yer almalıdır.

SSS

S-1: Tüm makaleler için etik kurul izni gerekli midir?

Hayır. Kriterlerde de “Etik Kurul İzni gerektiren makaleler olarak belirtilmektedir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,

2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,

3. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,

4. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,

5. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;

6. Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formunun alındığının belirtilmesi,

7. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

8. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi, gerekmektedir.

S-2: Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük etik Kurul İzni alınmalı mıdır?

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

S-3: TR Dizin’in bu kuralları ile üniversiteler dışında yapılan yayınlara kısıt mı getirilmiştir?

Hayır. Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurullara başvurabilmektedir.